IE Warning
Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Ta strona korzysta z najnowszych technologii internetowych, więc wymaga uaktualnienia, szybkie przeglądarkę!
Zobacz Firefox or Chrome!

Czynności notarialne

 • umowa sprzedaży nieruchomości
 • umowa darowizny nieruchomości
 • umowa deweloperska
 • umowy przedwstępne
 • ustanowienie hipoteki
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • ustanowienie służebności (osobistej, gruntowej, przesyłu)
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
 • umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
 • oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert
 • pełnomocnictwa obejmujące umocowania do dokonania wyżej opisanych czynności

 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o dział spadku
 • umowy zbycia spadku
 • umowy zbycia przedmiotów wchodzących w skład spadku
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • akt poświadczenia dziedziczenia
 • protokół dziedziczenia
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • testamenty (obejmujące: zapisy windykacyjne, zapisy zwykłe, podstawienia, wydziedziczenie,
 • wyznaczające wykonawcę testamentu )
 • protokoły Zgromadzeń Wspólników,
 • oświadczenia o ustanowieniu fundacji
 • protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
 • protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych
 • umowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością
 • umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów albo akcji
 • oświadczenia wspólników o objęciu udziałów albo akcji w spółkach
 • umowy spółek osobowych, w tym: jawnej, komandytowej, partnerskiej
 • poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
 • statuty spółek komandytowo – akcyjnych, akcyjnych, spółek europejskich (SE)

 • protesty czeku lub weksla
 • majątkowe umowy małżeńskie (intercyzy)
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków
 • przyjęcie dokumentów, rzeczy lub kwot pieniężnych do depozytu
 • protokół stawiennictwa oraz niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie
 • poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
 • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
 • ugody pozasądowe
 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub
 • co do obowiązku wydania rzeczy
 • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne,
 • w tym protokół z otwarcia strony internetowej,